ПРОЕКТ

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073-21061 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Административен договор: № BG16RFOP002-2.073-21061-C01

 

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Недвижимост ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Недвижимост ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност: 3 213 лева, от които 2 731,05 лева европейско финансиране и 481,95 лева национално финансиране.

 

Бенефициент: Недвижимост ЕООД

Административен адрес: Бургас, кв. Сарафово, ул. Ради Николов 10

Адрес на изпълнение на проекта: Бургас, ул. Средна гора 28

ЕИК: 147115779

 

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало:          30 септември 2020 г.

Край:             30 декември 2020 г.

Управител: Мишо Недялков Недялков

© 2016 Търговски център "Молчето"